Hoogbegaafde autist overleeft in een niet-autistische wereld

Bij politie en Justitie lijkt men zich bezig te houden met zaken die op z’n zachtst gezegd de indruk wekken dat ze het daglicht niet kunnen verdragen en dus dringend aan dat daglicht blootgesteld moeten worden. Daarom deze keer geen reguliere column maar een open brief aan Hoofdofficier van Justitie A.J.A.M. (Bart) Nieuwenhuizen van het Arrondissementsparket Oost-Brabant. 

Geachte mr. Nieuwenhuizen,

Als dienaar van Vrouwe Justitia zult u het ongetwijfeld met mij eens zijn dat het recht moet zegevieren, onverkwikkelijke praktijken aan het licht gebracht moeten worden, en medewerk(st)ers van politie en Justitie, gezien hun functie, niet eens de schijn van partijdigheid en corruptie mogen wekken. Ik heb voor u dan ook enkele vragen; vragen waarop ik van u een antwoord verwacht.

Aangifte in vijfvoud

Medio 2012 deed ik bij u schriftelijk vijf aangiften: eentje tegen Wil van Ham, gezins-voogd bij Bureau Jeugdzorg Eindhoven (hierna ‘BJZ’) wegens onder meer aanranding van mijn eer en goede naam, eentje tegen zijn directe leidinggevende Peter Rovers wegens onder andere aanranding van mijn eer en goede naam, eentje tegen diezelfde Rovers wegens fysieke mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving, eentje wegens mishandeling, kindermishandeling en kindermisbruik tegen X (een vrouw welke u bekend is maar wier naam niet genoemd mag worden omdat zij ondanks haar criminele gedragingen aan alle kanten onvoorwaardelijk beschermd wordt door onder andere politie, Justitie en BJZ), en tot slot eentje tegen diezelfde X wegens inter-nationale kinderontvoering (formeel: onttrekking van minderjarigen aan het wettig gezag, ex. art. 279 Sr).

Nog meer aangiften

Laatstgenoemde aangifte werd schriftelijk bij u gedaan omdat de Eindhovense politie weigerde aangifte op te nemen en een opsporingsactie zelfs actief saboteerde. Enkele jaren eerder weigerde de politie ook al eens een aangifte tegen X wegens huiselijk geweld op te  nemen, met als letterlijke motivatie: “Het gaat om niks en jouw gedrag is ziekelijk”. Een aangifte wegens kindermishandeling (de eerste van twee) werd door de politie direct geseponeerd. Zie terzake die laatste ook mijn column: ‘Geen vervolging voor kindermishandeling‘.

In augustus 2012 heb ik ook nog aangifte gedaan tegen onder andere diezelfde Rovers en Van Ham nadat Rovers opdracht had gegeven tot diefstal van mijn computerappa-ratuur, als wraak voor het feit dat ik op Internet wantoestanden binnen Bureau Jeugdzorg Eindhoven openbaar had gemaakt. Deze aangifte werd (zonder onderzoek en ondanks overweldigend bewijs) door u geseponeerd.

(Ziet u hier ook de zich rap ontwikkelende trend?)

Wraakaangifte

Ook medio 2012 deed gezinsvoogd Van Ham aangifte tegen mij wegens aanranding van zijn eer en goede naam, uit wraak voor het feit dat ik wegens tal van misdragingen een klacht tegen hem had ingediend bij de Klachtencommissie Bureau Jeugdzorg. De Klachtencommissie stelde mij inzake zowel deze klacht als inzake een klacht tegen voornoemde Rovers in het gelijk.

Politie liegt over aangiften

Vervolgens bleef het stil, tot ik enkele maanden later bij de Eindhovense politie eens ging informeren naar de stand van zaken, en (na eerst door allerlei bureaucratische hoepeltjes gesprongen te zijn) te horen kreeg dat mijn aangiften niet bekend waren. In maart 2013 heb ik u die aangiften opnieuw toegezonden en liet u mij weten deze weer doorgezonden te hebben naar de Eindhovense politie. Waarna het weer stil bleef.

Operatie Doofpot

In juli 2013 ging de heer Yntema (Reclassering Leger des Heils) op mijn verzoek infor-meren naar de stand van zaken en kreeg te horen dat de aangiften “in behandeling” zouden zijn. De heer Yntema kent echter het klappen van de zweep, liet zich niet met een kluitje in het riet sturen, en belandde uiteindelijk bij de heer J. de Laat, hoofd van de recherche Eindhoven afdeling Strijp. Die wist hem in augustus 2013 te vertellen dat de aangiften al meer dan een jaar op de plank lagen! Niets “niet ontvangen” dus, en ook niet “in behandeling” maar in de doofpot. Zie terzake ook mijn column: ‘Dossier Corruptie: Politie Eindhoven (1)‘.

Zeven maanden later…

De heer De Laat vond dat terecht kwalijk en informeerde bij u in augustus 2013 naar de afhandeling van mijn aangiften, hetgeen hij daarna nog diverse malen herhaalde zonder antwoord te krijgen; uw reactie kwam pas zeven maanden later, medio maart 2014. Op 11 maart 2014 meldde de heer De Laat dat u de aangiften geseponeerd had. Formeel weet ik echter nergens van, want tot op heden heeft u mij die sepotbeslissing niet toegezonden.

Bedreigingen

Ook is door zowel X als door BJZ meerdere malen aangifte tegen mij gedaan wegens vermeende bedreiging; geen van deze beschuldigingen werd onderbouwd, desondanks werden deze aangiften wel in behandeling genomen en resulteerden ze zonder enige uitzondering in een veroordeling.

In de afgelopen jaren ben ik zelf diverse malen via Internet bedreigd, onder andere met de dood, maar telkens weer weigerde de politie aangifte op te nemen omdat er niet daadwerkelijk sprake zou zijn van bedreiging. Het standpunt van de Eindhovense politie in deze: “Op het moment dat je zoiets leest loop je fysiek geen gevaar dus is het geen bedreiging”.

Bij politie en Justitie is de vraag of een bepaalde gedraging wel of geen bedreiging is dus kennelijk primair afhankelijk van de identiteit van dader en slachtoffer.

Vragen

Daarmee komen we bij een reeks vragen welke u zou moeten kunnen beantwoorden en waarvan ik dan ook verwacht dat u die per omgaande beantwoordt.

 • Sinds wanneer is het geoorloofd voor de politie om slachtoffers van huiselijk geweld te verbieden aangifte te doen en dat dan ook nog eens te motiveren met extreem grievende, ongefundeerde opmerkingen?
 • Waarom loog de politie in augustus 2012 over het zogenaamd niet in het systeem aanwezig zijn van mijn aangiften?
 • Waarom loog de politie in juli 2013 over het zogenaamd in behandeling zijn van deze aangiften?
 • Waarom lagen deze aangiften anderhalf jaar na dato nog steeds onbehandeld op de plank?
 • Waarom moest de heer De Laat uiteindelijk zeven maanden wachten op uw reactie op zijn herhaalde verzoek om informatie? (Gelooft u mij, hij was er bepaald niet blij mee door u aan het lijntje gehouden te worden.)
 • Waarom zijn deze aangiften, ondanks het feit dat er overduidelijk sprake is van criminele activiteiten, geseponeerd?
 • Waarom heeft u de politie wel over uw beslissing geïnformeerd maar mij niet?
 • Kunt u zich voorstellen dat u, door mij niet over het sepot te informeren, de indruk wekt mijn aangiften in de doofpot te willen laten verdwijnen teneinde BJZ en X te beschermen?
 • Waarom weigerde de politie in 2012 aangifte op te nemen van kinderontvoering, ondanks het feit dat dit officieel hoog op de prioriteitenlijst van politie en Justitie staat? (Als een man zijn kind meeneemt zonder toestemming van de moeder wordt meteen een internationale klopjacht op hem geopend, wordt hij vervolgens met veel machtsvertoon opgepakt en tot jarenlange celstraf veroordeeld.)
 • Waarom werd een particuliere opsporingsactie voor de ontvoerde kinderen door de politie moedwillig gesaboteerd?
 • Hoe kan het dat de aangifte van Van Ham tegen mij behandeld werd en uiteindelijk zelfs leidde tot veroordeling, terwijl mijn aangifte tegen hem geseponeerd werd, ondanks het feit dat beide aangiften rond dezelfde tijd plaatsvonden en het hetzelfde misdrijf betrof?
 • Hoe verklaart u dat aangiften tegen mij (inmiddels enkele tientallen waarvan circa twintig door X, en zonder uitzondering van twijfelachtig niveau) vrijwel zonder uitzondering wel tot vervolging en veroordeling leiden, terwijl aangiften door mij tegen deze en andere personen zonder enige uitzondering geseponeerd worden?
 • Waarom wordt X, welke grossiert in niet-onderbouwde aangiften, aantoonbaar pathologisch liegt, zichzelf bij voortduring tegenspreekt en het ene misdrijf op het andere stapelt, onvoorwaardelijk beschermd door onder andere politie en Justitie?
 • Waarom wordt al hetgeen door BJZ en X beweerd wordt zonder meer voor waar-heid aangenomen zonder dat er ook maar één kritische vraag gesteld wordt, terwijl al hetgeen ik beweer al bij voorbaat beschouwd wordt als leugen?
 • Waarom kunnen derden wel aangifte doen tegen mij wegens bedreiging zonder dit te onderbouwen, en leiden deze aangiften steevast tot veroordeling, maar weigert de politie stelselmatig aangifte op te nemen wanneer ik met geweld en zelfs de dood bedreigd word?
 • Kunt u zich voorstellen dat bovengenoemde handelswijzen de indruk wekken dat er bij politie en Justitie sprake is van grootschalige corruptie?
 • Wat gaat u doen om deze grootschalige verkrachting van Vrouwe Justitia terug te draaien en er voor te zorgen dat er alsnog gerechtigheid geschiedt?

Uitnodiging

Ik zal zelfs nog een stapje verder gaan. Op woensdag 2 april 2014 om 10:00 uur heb ik een afspraak staan met de heer Yntema (Reclassering Leger des Heils). Ik nodig u uit om samen met de heer De Laat (recherche Eindhoven afdeling Strijp) bij dit gesprek aan te schuiven om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Mocht dit te kort dag zijn voor u dan kan het gesprek ook plaatsvinden op woensdag 16 april 2014 om 10:00 uur.

U zult ongetwijfeld weten wie ik ben dus u heeft mijn adres, en anders vindt u dat bovenaan de schriftelijke versie van bovenstaande brief welke u aanstaande maandag of dinsdag in uw postvak zou moeten aantreffen.

Uw reactie zie ik graag per omgaande tegemoet.

Hoogachtend,

J. van Baardwijk

Veritas Omnia Vincit

 Update

Ik heb de genoemde aangiften teruggezocht, ze blijken omvangrijker te zijn dan hier-boven vermeld. In het kader van de openheid en transparantie hieronder de volledige tenlastelegging:

 • Wil van Ham: kindermishandeling, kindermisbruik, bedreiging, chantage, smaad-(schrift) dan wel laster, aantasting in eer en goede naam, psychische mishandeling
 • Peter Rovers: kindermishandeling, kindermisbruik, bedreiging, chantage, smaad(schrift) dan wel laster, aantasting in eer en goede naam en psychische mishandeling dan wel medeplichtigheid aan deze feiten
 • Peter Rovers: mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving
 • X: kindermishandeling, kindermisbruik, en mishandeling van mij
 • X: internationale kinderontvoering

Het geeft te denken dat politie en Justitie dergelijke misdrijven in de doofpot proberen te laten verdwijnen…

One Response to Open brief aan Hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen (OM Oost-Brabant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieuwste column
Politie Eindhoven weigert lastige vragen te beantwoorden
Dat het Openbaar Ministerie niet gediend is van 'lastige' vragen wisten we al. Bij de politie heerst echter dezelfde mentaliteit.
Lees verder...
Nu verkrijgbaar!
Fictie
Na de non-fictie ben ik mij nu ook gaan wijden aan het schrijven van (Engelstalige) fictie.
Lees hier verder